Fikih, Mazhab, Jual Beli, dan Akad

Jual Beli

Unduh Fikih (Ilmu Fiqih), Mazhab, Jual Beli, dan Akad
[Versi 1] - [2]


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fikih dan Mazhab

Fikih menurut bahasa adalah paham yang mendalam 1 . Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat sebagai berikut:

Menurut kebanyakan fuqaha fiqh menurut istilah ialah “segala hukum syara’ yang diambil dari kitab Allah SWT, dan sunnah Rasul SAW dengan jalan ijtihad dan istimbath berdasarkan hasil penelitian yang mendalam.”2
Fikih menurut Syekh Muhammad Abdu al-Salam al-Qabbany seorang ulama al-Azhar yang bermazhab salafy mengatakan “fikih adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari dalil-dalil yang tafshily (ayat, sunnah, ijma’, dan qiyas).”3 

Fikih menurut al-Saiyid al-Syarif al-Jurjany mengatakan “fikih pada lughah ialah memahamkan maksud pembicara dari pembicaraanny. Menurut istilah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari’iyah‘amaliyah yang dipetik dari dalil-dalil yang tafshil. Dia suatu ilmu yang diistmbathkan dengan ra’yu dan ijtihad. Dia berhajat kepada nadhar dan ta’ammul. Olehkarena itu kita tak boleh menamakan Allah dengan faqih, karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya4.”

Fikih menurut Abu Hamid Ghazaly berkata “fikih menurut pengertian bahasa adalah mengetahui dan memahamkan. Akan tetapi dalam „uruf „ulama diartikan ilmu yang menerangkan segala hukum syar’iy yang ditetapkan untuk

1Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 4
2Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 1
3Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, h. 1
4Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, h. 1-2

perbuatan para mukallaf,seperti wajib, nadar, harabah, dan seperti keadaan sesuatu itu, qadla.”5

Fikih menurut Ibnu Khaldun mengatakan “Fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan mukallaf, baik wajib, hadhar, nadhab karahah dan ibadah. Dan hukum-hukum itu diterima dari Allah dan perantaraan kitabullah, sunnatu al-Rasul, dan dalil-dalil yang ditegakkan. Syara’ untuk mengetahui hukum-hukum itu, seperti qiyas. Maka apabila dikeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tersebut, dinamakanlah fikih.”6

Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan

di akhirat7.

B. Biografi Para Imam Mazhab     1. Abu Hanifah, Al-Nu’man bin Tsabit

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah al-Imam al-A‟zham Abu Hanifah, al-Nu‟man bin Tsabit bin Zuwatha Al-kufi. Beliau adalah keturunan orang persia yang merdeka. Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H. Beliau hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau adalah generasi atba’ al-tabi’in. Ada

5Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, h. 2
6Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, h. 2
7Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 41

pendapat yang mengatakan bahwa Beliau termasuk kalangan tabi’in. Beliau beliau pernah bertemu dengan sahabat Annas Bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya8.
Imam Abu Hanifah adalah Imam ahlu al-ra’yu dan ahli fikih Iraq, juga pendiri mazhabHanafi. Abu Hanifah pernah menjadi pedagang kain di Kkufah. Imam Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fikihdari ulama-ulama yang terkenal. Imam Abu Hanifah belajar ilmu fikihselama 18 tahun kepada Hammad Bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim Al-Nakha‟i. Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Beliau menggunakan qiyas dan istihsan secara meluas. Dasar mazhabnya ialah Al-Kitab, Al-Sunnah, Ijma, qiyas dan istihsan. Imam Abu Hanifah telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu Al-Fikih Al-Akbar. Dan Imam Abu Hanifah juga mempunyai Al-Musnad dalam bidang hadis, tidak ada penulisan beliau dalam bidang ilmu fikih9.   

2. Imam Malik Bin Anas

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Malik Bin Anas Bin Abu Amir Al-Asbahi. Beliau adalah tokoh dalam bidang fikih dan hadits di darul hijrah (Madinah) setelah zaman tabi’in. Beliau dilahirkan pada zaman al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Beliau tidak pernah ke luar daerah meninggalkan madinah. Sama seperti Imam8Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 40
9Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 40

Abu Hanifah, Imam Malik hidup di dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan bani Umayyah dan bani Ababsiyah10.

Imam Malik Menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara mereka ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Imam Malik lama berguru kepada Abdul Rahman. Imam Malik juga menerima hadisdari para ulama hadis seperti Nafi‟ Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Al-Zuhri. Gurunya dalam bidang fikihialah Rabi‟ah bin Abdul Rahman11.

Imam Malik adalah Imam dalam ilmu hadis dan fikihi, kitab beliau al-Muwaththa’ adalah sebuah kitab besar dalam hadits dan fikih. beliau membangun mazhabnya berdasarkan dua puluh dasar. Lima dari Al-Qur‟an dan lima dari al-Sunnah, yaitu nash al-Kitab, jelasnya yakni umumnya, mafhum al-Mukhalafah, mafhumnya mafhum al-Muwâqah, tanbihnya yakni peringatan Al-Qur‟an terhadap ‘illah. Yang lain ialah ijama’, qiyas, amal ahli madinah, Qaul al-Sahabi, istihsan, sadd al-Dzarai’, menjaga khilaf, istishab, mashalih mursalah, dan syar’ man qablana12.
Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada Al-Sunnah, amalan ahli madinah, al-Mursalah, pendapat sahabat jika sah sanadnya dan istihsan13.
3. Imam Syafi’i

Nama lengkap Imam Syafi‟i adalah Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad Bin Idris Al-Qurasyi Al-Hasyim Al-Muththalibi Ibnu Al-Abbas bin Utsman bin Syafi‟i. Silsilahnya bertemu dengan datuk Rasulullah SAW, yaaitu Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di Ghazzah palestina pada tahun 150 H. Yaitu pada tahun10Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 41
11Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 41
12Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 42
13Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 42

wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi‟i wafat di mesir pada tahun 204

H14.

Setelah kematian ayahnya pada masa beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa Imam al-Syafi‟i ke mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam al-Syafi‟i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Beliau telah menghafal al-Qur‟an semasa kecil. Beliau pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi‟i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi‟i merupakan tokoh bahasa dan sastra Arab15.

Imam Syafi‟i belajar di Mekah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga Imam Syafi‟i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu beliau berumur kira-kira 15 tahun. Setelah itu beliau pergi ke Madinah. Di sana beliau menjadi murid Imam Malik Bin Anas. Imam Malik belajar dan menghafal al-Muwaththa’ hanya dalam masa sembilan malam saja. Beliau juga meriwayatkan haditsdari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, dan Pamannya Muhammad bin Syafi‟ serta lain-lain16. 

Imam Syafi‟i pergi ke Yaman, kemudian ke Baghdad pada tahun 182 H dan ke Baghdad kedua kalinya pada tahun 190 H. Beliau telah mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad Ibnu al-Hassan. Beliau juga mengadakan perbincangan dan pertukaran pendapat dengan Muhammad Ibnu al-Hassan17.
14Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 44
15Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 44
16Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 44
17Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 44

Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Syafi‟i ketika di mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad pada tahun 195 H. Beliau belajar ilmu fikih dan ushul fikih serta ilmu nasikh dan mansukh al-Quran dari Imam Syafi‟i. Di Baghdad, Imam Syafi‟i telah mengarang kitabnya bernama al-Hujjah yang mengandung mazhabnya yang qadim. Setelah itu, beliau berpindah ke mesir pada tahun 200 H. Dan di mesir lahirlah mazhab jadidnya. Beliau wafat di mesir dalam keadaan syahid karena ilmu pada akhir bulan Rajab, hari jumat tahun 204 H. Beliau dimakamkan di al-Qarafah setelah Asar pada hari yang sama18.

Diantara hasil karyanya ialah al-Risalah yang merupakan penulisan pertama dalam bidang ilmu ushul fikih dan kitab al-Umm di bidang fikih berdasarkan mazhab jadidnya. Imam Syafi‟i adalah seorang mujtahid mutlak. Beliau adalah Imam di bidang Fikih, hadits, dan ushul. Beliau telah berhasil menggabungkan ilmu fikih ulama Hijaz dengan ulama Iraq19.

Sumber madzhab Imam Syafi‟i adalah al-Qur‟an dan al-Sunnah, ijma, qiyas. Beliau tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber mazhabnya, karena ia merupakan ijtihad yang ada kemungkinan salah. Beliau juga tidak menggunakan istihsan yang diterima oleh golongan Hanafi dan Maliki. Beliau juga menolak masalih mursalah dan tidak setuju menjadikan ‘amal ahl al-Madinah (perbuatan penduduk Madinah) sebagai hujjah. Ahli Baghdad telah menyifatkan Imam Syafi‟i sebagai Nashir Sunnah (penyokong al-Sunnah)20.

18Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 44-45
19Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 45
20Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 45

4. Imam Hambal

Nama lengkap Imam Hambal adalah Imam Abu Abdullah, Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al-Zuhaili al-Syaibani, dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Wafat di Baghdad pada bulan Rabi’ul Awwal. Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah21.

Imam Hambal belajar fikih kepada Imam al-Syafi‟i semasa beliau ada di Baghdad. Akhirnya Imam Hambal menjadi seorang mujtahid mustaqil. Jumlah gurunya melebihi 100 orang. Imam Hambal berusaha mengumpulkan al-Sunnah dan menghafalnya, hingga beliau dikenal sebagai Imam al-Muhadditsûn pada zamannya. 

Imam Hambal telah menerima banyak cobaan dan ujian. Beliau telah dipukul dan dikurung karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur‟an adalah makhluk pada zaman al-Ma’mum, al-Mu’tashim, dan al-Watsiq22.

Dasar mazhab Imam Hambal adalah ijtihad hampir sama dengan prinsip mazhab Imam Syafi‟i. Hal ini dikarenakan beliau dididik oleh Imam Syafi‟i. Beliau menerima Al-Qur‟an, Al-Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istishab, mashalih mursalah, dan dzara’i23.

Imam Hambal tidak mengarang kitab fikih, sehingga sahabatnya mengumpulkan pendapat mazhabnya berdasarkan perkataan, perbuatan, jawaban-jawaban Imam Hambal dan sebagainya. Imam Hambal telah menghasilkan al-Musnad dalam hadis, yang mengandung lebih daripada 40.000 hadits. Beliau

21Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 46
22Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 46
23Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 47

mempunyai kekuatan hadis yang sangat kuat. Beliau mengamalkan hadist mursal (hadisyang dalam sanadnya, rawi shahbinya tidak ada). Dan hadits dha’if yang boleh meningkat ke derajat hadishasan, tetapi beliau tidak menggunakan hadisbatil dan mungkar. Beliau juga mengutamakan hadis mursal dan dha’if daripada qiyas24.

C. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : Ba’a al-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba’ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya25.

Jual beli menurut terminologi, jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau mu’atha (tanpa ijab qabul). Sedangkan jual beli menurut Imam Nawawi dalam kitab Ma’mua’ mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan26.

Adapun pendapat lain tentang jual beli menurut istilah adalah akad tukar menukar harta (barang) yang mengharuskan pemilik benda untuk melepaskan24Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1, h. 47
25Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam, (Jakarta:
Amzah, 2010), h. 23
26Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 25

kepemilikan atas benda yang dijualnya beserta manfaatnya, bukan sebagai taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah)27.

D. Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi‟i mengatakan, “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh Allah maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Menurut ijam’ ulama jual beli hukumnya boleh karena terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada atau dimiliki oleh orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu28.

Segala kegiatan jual beli diperbolehkan oleh agama, hal ini didukung oleh ayat al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:
Artinya:

orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.


27Shalih bin Ghanim As-Sadlan dan Muhammad Shalih Al-Munajjid, Intisari Fikih Islam, (Surabaya: Pustaka La Bima Amanta, 2007), h. 146
28 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 27

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya29.Adapun hadis yang memperbolehkan kegiatan jual -beli adalah berikut
عَنْ رِفَاعّة بنْ رَافِعٍ رَضِىَ اهلل عَنْوُ أَنَ النَِبَ صَلَى اهللُ عَلَيْوِ وَسَلَمَ سُئِلَ : أَىُ الكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قاَلَ :


"عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْ رُوْرٍ (رَوَاهُ البَ َارُ وَصَ َ َ وُ ااَاكِمُ)

Artinya:

Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ r.a., Nabi Saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya

sendiri, dan setiap jual-beli yang baik”30.

Adapun kaidah fiqh yang membolehkan kegiatan jual beli adalah berikut:
األَصْلُ ِف املُعَامَلَةِ اإلِبَاحَةُ ِإآلَ أَنْ يَدُلَ دَلِيْل عَلَى َتْرِْيِهَا

Artinya:

“hukum  asal  dalam  semua  bentuk  muamalah  adalah  boleh  dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”31.

E. Macam-Macam Akad

1. Akad Jual Beli

Dalam sebuah transaksi jual beli terdapat berbagai macam bentuk akad,

sebagai berikut:
29QS. Al-Baqarah (2 ): 275
30 Ibnu Hajar  Al- Asqalani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram  , terj.  Badru Salam, (Jakarta:
Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 345
31A. Dzauli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 185

a. Jual Beli Murabahah

Secara linguistik, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan, sedangkan menurut istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama di antaranya, Ibnu Rusydi Al-Malik mengatakan murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan32, contoh si A tidak memiliki uang untuk membeli laptop yang harganya Rp. 5.000.000 dan datang kepada B untuk meminta bantuan agar si B bisa menolongnya untuk membelikan laptop dengan kesepakatan si A akan membayar si B dengan total Rp. 5.100.000. Setelah laptop tersebut sudah dibeli, maka si A harus membayar kepada si B dengan jumlah yang sesuai sebagaimana kesepakatan yang telah A dan B buat. 


b. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaihi). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati dari awal akad, sedangkan pembayaran bisa dilakukan secara penuh. Menurut ulama Syafi‟iyyah dan Hanabalah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad (tempat berakad) 33 . Contoh si A ingin membeli sebuah mobil avanza bulan depan melalui perantara si B dengan harga mobil Rp. 150.000.000, kemudian si B meminta si A untuk membayar Rp. 151.000.000 sebagai upah


32 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 103-104
33 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, h. 128-129

untuk si B. Setelah terjadi kesepakatan antara si A dan si B, maka si A harus membayar kepada si B secara tunai di awal terjadinya kesepakatan tersebut.

c. Jual Beli Istishna’

Jual beli istishna’ adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaihi). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati dari awal akad, sedangkan pembayaran bisa dilakukan di awal, pertengahan dan di akhir setelah barang yang dinginkan telah ada34. Secara teknis jual beli istishna’ hampir sama dengan jual beli salam, hanya saja perbedaan antara jual beli ini terletak pada pembayarannya sebagaimana dalam jual beli salam pembayarannya harus dilakukan di awal setelah terjadinya kesepakatan, sedangkan dalam jual beli istishna’ pembayarannya bisa dilakukan di awal transaksi secara tunai, pertengahan transaksi dan di akhir transaksi setelah barang yang dipesan telah ada.


d. Jual Beli Sharf (Mata Uang Asing)

Menurut bahasa sharf adalah ziyadah (tambahan), sedangkan menurut istilah adalah perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas valuta yang sejenis ataupun berbeda jenis dan dilakukan secara tunai35. Sebagai contoh si A orang indonesia yang ingin pergi ke Jepang bersama keluarganya. si A harus membeli mata uang Jepang (Yen) dengan membayar sejumlah mata uang Indonesia (Rupiah). Hal ini dikarenakan mata uang Rupiah tidak berlaku di negara jepang, begitu juga sebaliknya mata uang Yen tidak berlaku di negara Indonesia.
34 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, h. 136-137

35 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, h. 142

e. Jual Beli Jizaf

Jual beli Jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang di Arabkan, yang artinya, jual beli sesuau tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat36. Sebagai contoh seorang peternak ikan mujair ingin membeli bibit ikan mujair sebanyak Rp. 10.000 bibit. Hal ini sangat sulit bagi penjual bibit ikan mujair untuk menghitung seluruh jumlah pesanan bibit ikan mujair yang kecil dan lincah. Akan tetapi penjual bibit ikan mujair memiliki kebiasaan atau cara yang sudah lazim yang dilakukan dilakukan oleh mereka yaitu menghitung dengan ember kecil dengan kapasitas 1000 ekor untuk setiap ember. 


f.  Jual Beli Musawamah

Jual beli Musawamah adalah menjual barang dengan harga tertentu, tanpa melihat harga pembelian sebelumnya, jual beli ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat37 
g. Jual Beli Talwiyah

Jual beli talwiyah, yaitu menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan, tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah-olah penjual hanya ingin memindahtangankan barang dagangan yang telah dibelinya38. Contoh si A membeli HP dengan harga Rp. 2.500.000, selang beberapa bulan kemudian HP tersebut dijual kembali kepada si B, dengan harga Rp. 2.400.000.36 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, h. 147

37 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 357

38 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 357

h. Jual Beli Isyrak

Jual beli isyrak ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli talwiyah39 . Dalam jual beli talwiyah penjual menjual utuh suatu barang tanpa mendapatkan keuntungan sedikitpun, sedangkan dalam jual beli isyrak penjual hanya menjual sebagian barang dagangannya dengan harga tertentu tanpa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Contoh Si A membeli sebuah komputer di toko komputer dengan harga Rp. 5.000.000, selang beberapa tahun kemudian si A menjual motherboth komputer kepada si B, kemudian menjual hard disk komputernya kepada si C, kemudian RAM dijual kepada si D dan menjual VGA kepada si E. Dengan total penjualan yang dilakukan oleh si A yaitu Rp. 4.000.000.


i. Jual Beli Wadhi’ah

Secara bahasa al-wad’ artinya meninggalkan. Dan al-wadî’ah secara bahasa artinya sesuatu yang diletakkan ditempat orang lain untuk dijaga. Sedangkan dalam definisi syara’, kata wadhi’ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadhi’ah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah al-îdâ’ (penitipan), bukan wadî’ah (barang titipan)40.

Definisi akad wadhi’ah menurut mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung. Para ulama Syafi‟i dan Malik mendefinisikan akad wadhi’ah sebagai
39 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 357

40 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 556

perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu41.

Jual beli wadhi’ah 42 yaitu menjual barang dagangan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada penjual yang lain dengan keuntungan di bagi sesuai kesepakatan antara ke dua penjual tersebut. Contoh si B menitipkan donat kepada warung si A, kemudian si B berkata setiap donat yang laku terjual kamu mengambil Rp. 500 darinya.


j.  Jual Beli Online

Pada zaman moderen ini kegiatan jual beli telah mengalami perubahan yang sangat drastis dari jual beli zaman sebelumnya. Pada zaman ini kegiatan jual beli bisa dilakukan dimana saja berkat bantuan internet yang lebih dikenal dengan nama jual beli online. Dimana jual beli online ini dilakukan tanpa harus ketemu langsung antara pembeli dan penjual di tempat terjadinya jual beli, praktis, cepat dan aman. Dalam jual beli online penjual mempromosikan barangnya melalui gambar di internet, kemudian pembeli memilih barang yang ada di internet. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli harus membayar sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Setelah dibayar penjual mengirim pesanan pembeli ke daerah pembeli tinggal. Kegiatan jual beli online ini menurut peneliti hampir sama dengan jual beli salam. Dimana pada jual beli online pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual, sedangkan jual beli salam pembeli bertemu langsung dengan penjual.


41 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 556

42 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 357-358

2. Akad Qardh

Secara bahasa qardh berati al-qath’. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) qardh, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur), secara istilah qardh menurut Imam Hanafi adalah harta yang memiliki kesepadaan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadaan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu43.

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qardh sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang di ambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberikan saja. Harta tersebut bisa berupa harta mitsiliyat, hewan, dan barang dagangan44.

Sebagai contoh. Si A lapar berat kemudian meminta kacang pilus kepada si B, tetapi si A belum mengambil uang di ATM, kemudian si A berkata kepada si B bahwa kacang pilusnya akan diganti besok, kemudian si B menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya si A mengganti kacang pilus tersebut kepada si B.

3. Akad Ijarah

Akad ijarah seperti akad jual beli. Tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dalam ke dua akad ini. Dalam akad jual beli bersifat permanen karena kepemilikannya bisa langsung berpindah tangan saat transaksi tersebut selesai, sedangkan dalam akad ijarah bersifat temporal atau kepemilikannya tidak bisa


43 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 374

44 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 374

langsung berpindah tangan saat transaksi tersebut selesai, akan tetapi kepemilikannya di tentukan oleh jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara’ mempunyai makna yang sama dengan bahasa. Oleh karenanya Imam Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang disertai dengan imabalan. menurut Syafi‟iyyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Sedangkan Ulama malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah45. 

4. Akad Ji’alah (Sayembara)

Akad ji’alah, ju’l atau ju’liyah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad ji’alah dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi, atau upah tertentu). Sedangkan menurut syara’, akad ji’alah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui atau mendadak46.
45 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 387

46 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 432

Ulama Malikiyah mendefinisikan akad ji’alah sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat tercapai 47 . Akad ji’alah tidak hanya berlaku atau digunakan pada pekerjaan saja, akan tetapi akad ji’alah juga bisa berlaku sebagai penghargaan bagi orang lain yang telah melakukan suatu prestasi seperti mendapatkan apresiasi atau hadiah dari memenangkan suatu lomba dan akad ji’alah ini juga bisa berlaku sebagai apresiasi kepada seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu seperti dokter yang dapat menyembuhkan penyakit seseorang.


Landasan hukum akad ji’alah telah diatur atau ditetapkan dalam ayat al-Qur‟an berikut:
Artinya:

penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"48.

5. Akad Syirkah

Menurut bahasa, Syirkah adalah bercampurya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah Syirkah. Ulama Malikiyah mengatakan Syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal bersama). Menurut ulama Hanabilah Syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi‟iyyah Syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak

47 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h.432

48 QS. Yusuf (12): 72

terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (syuyû’). Menurut ulama Hanafiyah, Syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan49.
Pada zaman moderen seperti saat ini Syirkah lebih dikenal dengan nama perkongsian atau kemitraan. Perkongsian atau kemitraan adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bentuk uang atau modal untuk melakukan suatu usaha yang di dalamnya memiliki tujuan yang sama antara pemilik modal yang satu dan pemilik modal yang lainnya, dan sistem bagi hasil keuntungannya ditentukan dari besarnya presentase modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Adapun dalil yang mendukung kebolehan Syirkah adalah sebagai berikut:


Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat50.”


49 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 441

50 QS. Shaad (38): 124

6. Akad Hibah

Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan ‘athiyah mempunyai makna yang sama. Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut sedekah. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendekatkan diri kita dengannya atau mempererat silaturahmi antara sesama disebut dengan hadiah. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa ada niat tertentu disebut dengan hibah. Sedangkan ‘athiyah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang yang sedang sakit menjelang kematian.

Dalam definisi syara’, hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Para ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui dan tidak diketahui disebabkan karena sulit diketahui, ada, dapat diserahkan, bersifat tidak wajib, dan diberikan ketika masih hidup, tanpa ada ganti dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta 51 . Berikut ini adalah contoh hibah yang tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui yaitu si A mempunyai tambak kolam ikan mujair, kemudian si A mengundang si B untuk memancing ikan di tambak si A dan berkata “kalau kamu mendapatkan ikan maka ikan tersebut untukmu”. Pada kasus ini ikan mujair merupakan objek hibah yang tidak


51 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 523


diketahui kadarnya, karena si B tidak mengetahui dengan pasti apakah si B bisa mendapatkan ikan atau tidak, dan mungkin ikan yang didapatkan si B bisa berukuran besar atau berukuran kecil.

Hibah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:
Artinya:

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”52.
7. Akad Pinjam Meminjam (I’ârah)

Kata al-âriyyah diambil dari kata âra yang artinya pergi dan datang. Ada

juga  yang  mengatakan  bahwa  al-âriyyah  diambil  dari  kata  al-ta’âwur,  yang

artinya  tadâwul  atau  saling  bergantian.  Al-Sarkhasi  dan  para  ulama  mazhab52 QS. al-Baqarah (2): 177

Maliki mendefinisikan i’ârah sebagai pemberian kepemilikan terhadap manfaat tanpa imbalan. Dinamakan i’ârah karena ia tanpa imbalan. Adapun ulama mazhab Syafi‟i dan Hambali, mereka mendefinisikan i’ârah sebagai pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang dimiliki tanpa adanya imbalan 53 . i’ârah berbeda denga hibah meskipun keduanya saling memberikan manfaat atas benda yang diberikan. Perbedaan kedua akad ini terletak pada pemberiannya. Hal ini dikarenakan pada akad i’ârah pemberiannya hanya sebatas penggunaan manfaat saja dan dikembalikan apabila manfaat benda tersebut telah dipakai sedangkan pada hibah benda yang diberikan tidak dapat dikembalikan lagi dan manfaat dari benda tersebut bisa digunakan sepenuhnya oleh orang yang diberi. 

Pinjam meminjam merupakan kebaikan yang dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:


Artinya:53 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 572

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya54.”

8. Akad Wakâlah (Perwakilan)

Secara bahasa arti wakâlah atau wikâlah adalah melindungi. Sedangkan

dalam definisi syara’, wakâlah menurut ulama mazhab Hanafi adalah tindakan

seseorang menempatkan orang lain ditempatnya untuk melakukan tindakan

hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan

penjagaan  terhadap  sesuatu  kepada  orang lain  yang menjadi  wakil.  Tindakan

hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal

lain yang secara syara’ bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah55.

Para ulama mazhab Syafi‟i mengatakan bahwa wakâlah adalah

penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa

diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik

kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakannya dengan wasiat56.

Adapun dalil yang membolehkan atau kehalalan wakalah berdasarkan

firman Allah SWT sebagai berikut:


54 QS. Al-Mâ‟idah (5): 2

55 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 590

56 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, h. 590-591

Artinya:


“mengapa Kami tidak akan bertawakkal kepada Allah Padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada Kami, dan Kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu, berserah diri".”

9. Akad Muzara’ah

Dalam hukum Islam terdapat akad dalam usaha pertanian yang dikenal dengan nama muzara’ah. muzara’ah menurut bahasa adalah pertanian sedang menrut istilah para Ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama‟ Hanafiyah berkata:”Muzara’ah, ialah suatu akad tentang pekerjaan diatas oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebgaian hasil, ataupun yang empunya tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Ulama Malikiyah berpendapat muzara’ah adalah perserikatan dalam pertanian, ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua, Sedangkan Imam Syafi‟I mendifinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah 2 atau lebih dikenal dengan istilah al-Mukhabarah57.

Dapat disimpulkan bahwa akad muzara’ah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap tanah untuk mengerjakan tanah pemilik


57 Zheea, pengertian muzaraah dan mukhabarah, http://ekonomidanhukum.blogspot.com/2010/12/pengertian-muzaraah-dan-mukhabarah.html. diakses pada tanggal 16 Mei 2014

tanah dengah keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati anatara pemilik tanah dan penggarap tanah. Sedangkan bibit dan pupuk adalah tanggung jawab dari pemilik tanah.Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

F. Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli

hanyalah shighat, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan

masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Sedangkan menurut mayoritas

ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari ‘akid (penjual dan

pembeli), ma’qud ‘alaih (harga dan objek) dan shighat.

G. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat banyak sekali syarat yang kita temukan.

Terkadang  penjual  dan  pembeli  atau  salah  satunya  membutuhkan  satu  syarat

bahkan lebih dalam satu transaksi. Oleh karena itu syarat jual beli ini sangat

penting untuk diketahui agar bisa mengetahui syarat-syarat apa saja yang wajib

agar transaksi tersebut sah dan agar bisa mengetahui syarat-syarat apa saja yang

dapat membatalkan kegiatan jual beli.

Para ahli fikih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Menurut mereka, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku, jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian tidak dianggap sah sebuah syarat yang dibuat sebelum akad atau setelah akad dibuat58.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, syarat jual beli ada 4 yaitu : syarat terjadinya transaksi, syarat sahnya jual beli, syarat berlakunya jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. tujuan dari syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara penjual dan pembeli, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. sehingga antara pihakpenjual danpembeli bisa saling meridhai atas barang yang dibeli dan barang yang dijual59. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw:

هاور)  ضارت نع لاإ نانثإ نقترفي لا لاق ملسو ويلع للها يلص بِنلا نع ونع للها يضر ةريرى بىأ نع (نيابللأا و   صو يقهيبلاو يذمترلاو دواد وبأو دحمأ
Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang melakukan transaksi jual beli berpisah sebelum mereka saling meridhai

(Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzy, Al-Baihaqy, dan dishahihkan oleh Al Albany)”60.


58 Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 373
59Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), h. 34
60Muhammad Nashirudin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud jilid 2, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 585


H. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama Islam

Islam membolehkan semua jenis jual beli yang bisa mendatangkan manfaat dari barang yang dijual. Sebaliknya mengharamkan sebagian jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan gharar atau kemudharatan kepada pelaku pasar atau menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh islam:

1. Jual beli ‘inah yaitu menjual suatu benda dengan harga lebih yang dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutupi

hutangnya61.

2. Jual beli fudhuli yaitu jual beli barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik barang.

3. Jual beli mulâmasah yaitu jual beli yang sepenuhnya ditentukan oleh penjual kepada pembeli62, contoh “barang mana saja yang dipegang oleh pembeli, maka barang tersebut harus dibeli oleh pembeli.” Jual beli seperti ini tidak sah karena terdapat sikap Jahâlah (ketidakjelasan) dan gharar (kecurangan).

4. Jual beli buah-buahan yang belum masak (Bai’ tsimar qobl ‘an yabdû shalâhihâ) adalah Jual beli yang dilarang karena merugikan salah satu


61Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthala, Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 34
62 Abu Abdillah Adil Bin Sa‟ad, Halal Haram Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2011), h.

506

pihak dikemudian hari yang diakibatkan oleh ketidakpastian jumlah buah yang didapatkan, harga jual pasar dan kondisi objek akad tersebut.

5. Jual beli tahunan (Bai’ sinîn) artinya membeli (hasil) pohon selama beberapa tahun 63 . Misalnya seorang petani menjual pohon rambutan kepada pedagang rambutan dengan akad setahun. Hal ini dilarang karena kemungkinan harga pasar buah rambutan yang tidak menentu sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pedagang rambutan juga tidak menentu, dan buah yang didapatkannya masih belum diketahui oleh penjual dan pembeli. Di sisi lain bisa membuat salah satu pihak rugi.

6. Bai Madhamin Malaqih dan Habalul Habalah. Ketiga Jual beli ini mengandung unsur gharar menurut fuqaha fiqh. Madhamin adalah jual beli bibit (mani) binatang dan malaqih adalah jual beli pembuahan binatang pejantan dengan betina. Sedangkan habalul habalah adalah menjual binatang yang masih di dalam kandungan yang dikemudian hari

tidak dapat dipastikan hidup atau mati, jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya.64. 

7. Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahterimakan (Bai’-Al Hâshoh) merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena barang yang akan dijual belum diketahui keberadaannya65, Misalnya jual beli ikan yang masih di laut atau jual beli burung yang masih ada dihutan. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur Jahâlah (ketidakjelasan) dan


gharar (kecurangan).


63 Syafei, Fikih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 97 64Rachmat Syafei, Fikih Muamalah, h. 97-98
65 Rachmat Syafei, Fikih Muamalah, h. 97

8. Bai’ Najâsyi adalah pembeli palsu; berpura-pura membeli akan tetapi bukan seorang pembeli. Pembeli palsu bertujuan memancing orang lain untuk membeli barang tersebut. Perbuatan ini dilarang selain karena menyakitkan hati pembeli akan tetapi juga mengandung unsur gharar.66.
9. Bai’ Al-Tasriyah adalah jual beli yang mengandung unsur menipu kepada pihak pembeli dengan menahan salah satu faktor barang agar kelihatan bagus atau baik 67 . Misalnya, seorang penjual sapi menggelonggong sapinya sealama sehari agar kondisi daging sapi tersebut terlihat gemuk, besar dan berat.

10. Bai’ talaqqi jalab adalah jual beli dengan mencegat penjual di tengah jalan sebelum sampai di pasar. Jual beli ini dilarang karena ada unsur penipuan dari pihak pembeli dengan membeli barang dengan harga murah sementara penjual belum tahu harga pasaran68.
11. Bai’ Khilâbah adalah jual beli yang mengandung tipuan seperti menjual barang yang secara fisik bagus tetapi kualitasnya jelek. Contohnya menjual motor secara fisiknya masih bagus, tapi mesinnya telah diganti dengan mesin yang jelek.

I.  Objek Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama

Hampir setiap barang atau objek yang boleh diperjual belikan itu boleh dijual, akan tetapi ada barang atau objek jual beli yang tidak boleh dijual oleh penjual dan tidak boleh dibeli oleh pembeli. Karena objek tersebut telah dilarang


66Ahmad Abu Al-Majdi, Bidayatu Al-Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 332
67 Maudhatul Muhibbin,“Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama”,http:// maudhatulmuhibbin.blogspot.com diakses pada tanggal 18-04-2013
68Rachmat Syafei, Fikih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 100

secara mutlak dalam agama Islam atau dapat membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Berikut ini adalah objek atau barang yang dilarang untuk

diperjual belikan.

1. Mayat atau bangkai, darah, babi (daging babi). Hal ini telah dilarang dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.”
Adapun  haditsnya  terdapat  dalam  musnat  Ibnu  Abi  Syaibah  yang

berbunyi
حدَث نا مسدَد
أَنَ
ِ ر بن المف ِ و ِ بن
ِ َ ِ حدَثاىم المع
عن
ِ ٍ
ب
َ الد
عبد اللو
َ َ الد
َ ََ ُ َ
ٌ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َل َ َ ْ َ
َْ َ َ ُ ُ
ْ َ
ْ َ ْ

َ ِ عن ب كرة قال مسدَد ِف ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ عن ب كرة أَِب ِ ِ اتَفقا

ااذاا حديث َ الد بن عبد اللو الوليد ُثَ
َْ َ ْ َََ َ َ َ ُ َ ٌ َ ْ َْ َ ْ َََ َ َْ َ َ

ِ ِ ٍ َِ َ َ ِ َ ِ ِ ِ قال :

عن ابن عباا  قال : رأَيت رسول اللو صلى اللو عليو وسلم جالسا عند الركن
َ ْ ََ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ََْ َ َ َ َ ً ْ َ ُْ َ َ
ِ ِ ِ َ ِ َ ِ
ف رفع ب السماا ف ف قال "
ره إ َ َ َ : لعن اللو الي هود ث ثا : إنَ اللو حرم عليهم
َََ َ َ ََُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ َْ ُ َ ََلً َ َََ ََْ ُ
ال ُ وم ف باعوىا وأَكلوا أَْ اا ها ِ َ َ ِ ٍ أَكل ٍ ِ َ نو
ُ وإن اللو إ َ ا حرم على ق وم يا حرم عليهم
َ ََ ُ َ َ َُ َ ََ َ َ َََ ََ َْ ْ َ َ ْ ََ َ ََْ ْ ََ ُ
)رواه أمحد و أبو داود(

Artinya:

“Dari Ibnu „Abbas, ia berkata: aku melihat Rasulullah SAW mengangkat pandangannya ke langit lalu tersenyum dan berkata, semoga Allah melaknati orang-orang yahudi (diucapkan sebanyak tiga kali), (karena) Allah mengharamkan atas mereka lemak-lemak itu (lemak bangkai), tetapi mereka (tetap) menjualnya dan memakan hasil penjualannya. sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya (HR. Ahmad dan Abu Dawud)”69.


2. Obat-obatan terlarang. Obat-obatan ini dilarang dijual atau dikonsumsi oleh agama dikarenakan obat ini bisa membahayakan nyawa dari pengguna, dan bisa menghilangkan akal sehat atau mabuk sehingga bisa membahayakan orang lain yang tidak menggunakan obat tersebut.

3. Barang-barang yang najis.

4. Orang atau manusia. seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan atau keperluan sehari-hari, kegiatan jual beli juga mengalami perubahan drastis khususnya dari segi objek atau barang yang dijual belikan. Bahkan pada zaman ini manusia bisa dijual kepada orang lain dengan harga

yang berbeda tergantung dari kualitas orang tersebut kegiatan jual beli ini lebih dikenal dengan nama traviking.

J. Definisi Hewan

Kata "hewan" menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu "animalis",

yang berarti "memiliki  napas". Dalam penggunaan nonformal sehari-hari, kata

tersebut biasanya mengacu pada hewan bukan manusia. Kadang-kadang, kerabat

dekat manusia seperti mamalia dan vertebrata lainnya ditujukan dalam penggunaan
69Muhammad Nashirudin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud jilid 2, terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 585

nonformal. Definisi biologis dari kata tersebut mengacu pada semua

anggota kingdom Animalia,  meliputi  makhluk  yang  beragam  seperti spons, ubur-

ubur, serangga dan manusia. Sedangkan menurut istilah hewan  adalah kelompok

organisme  yang  diklasifikasikan  dalam  kerajaan  animalia  atau  metazoa  yang


merupakan salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya

adalah fauna dan margasatwa (satwa)70.

K. Macam – Macam Hewan

Hewan dapat dibedakan berdasarkan tempat mereka berada atau tinggal

yang lebih kita kenal dengan nama habitat. Berdasarkan jenisnya peneliti

menyimpulkan hewan dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu hewan peliharaan,

hewan liar, dan hewan ternak

Hewan peliharaan adalah hewan yang bisa hidup dilingkungan manusia, tinggal bersama dengan manusia dan tidak memiliki kelompok, pada umumnya hewan peliharaan itu sebagai hewan yang bisa menghibur majikannya pada kondisi tertentu. Hewan liar atau hewan buas adalah hewan yang hidupnya di suatu tempat yang tidak terdapat manusianya, tidak bisa tinggal bersama manusia dan memiliki kelompok untuk saling melindungi dirinya. Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-harinya. 


70Wikipedia,”Pengertian Hewan”, http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan, di akses pada tanggal 23-
01-2013

0 komentar

Posting Komentar